ตัวชี้วัดย่อย : พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ (SOE64)